Novus Klinik, Özel Çapa Cerrahi Estetik’e ait bir kuruluştur.

Bizi Takip Edin
| ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

MUSTAFA SABRİ ŞENCAN VE GÜLŞAH DÜLGER ADİ ORTAKLIĞI ÖZEL ÇAPA CERRAHİ & ESTETİK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI

Mustafa Sabri Şencan ve Gülşah Dülger Adi Ortaklığı Özel Çapa Cerrahi & Estetik Ağız Diş Sağlığı Polikliniği (Bundan sonra “Özel Çapa” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Özel Çapa tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres        : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Pınar Apt. No:135/2 Kat:1 D:2 34722 Ziverbey, Kadıköy / İstanbul

Telefon    : 0216 550 03 03

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan adaylarına ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

  • İletişim / Çalışan adayları için işe alım süreçlerinin başlatılabilmesi, yürütülebilmesi, sonlandırılabilmesi ve işe alım süreçlerinin kayda alınması ile işe alım süreç ve prosedürlerinin takibi ve iyileştirilebilmesi, iş başvuruları ve özgeçmişlerin ihtiyaca yönelik değerlendirilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi, iş başvuru süreci sonunda yapılan değerlendirme neticesinde çalışan adayı ile irtibata geçilebilmesi,

  • Referans / Çalışan adayları için gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi, daha sonra uygun bir pozisyon açılması halinde, gerekli değerlendirmelerin tekrar yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi, işe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında çalışan adayının başvurulan görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti ve irdelenmesi,

  • Mesleki deneyim / Çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, daha sonra uygun bir pozisyon açılması halinde, gerekli değerlendirmelerin tekrar yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi, işe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında çalışan adayının başvurulan görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti ve irdelenmesi,

  • Ad – Soyad / Çalışan adayları için işe alım süreçlerinin başlatılabilmesi, yürütülebilmesi, sonlandırılabilmesi ve işe alım süreçlerinin kayda alınması ile işe alım süreç ve prosedürlerinin takibi ve iyileştirilebilmesi,

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla işlenmektedir. 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

  • İletişim / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

  • Ad- Soyad / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 

  • Mesleki deneyim / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

  • Referans/ İlişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

d-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Mustafa Sabri Şencan ve Gülşah Dülger Adi Ortaklığı Özel Çapa Cerrahi & Estetik Ağız Diş Sağlığı Polikliniği

Bilgilendirilen

Adı Soyadı    :   

Tarih    :

İmza    :

RANDEVU AL

Doğru Tedavi, Doğru Teşhis ile Başlar

gülüş estetigi